De raad en het college van B en W?

De raad en het college van B en W?

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college is, naast de raad en de burgemeester, het derde bestuursorgaan van de gemeente. Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt onder andere beslissingen van de raad voor en voert ze uit, gaat over de ambtelijke organisatie – het personeelsbeleid – en besluit bijvoorbeeld tot privaatrechtelijke handelingen van de gemeente.

Besluiten van het college worden altijd door de leden gezamenlijk genomen. Dat heet ‘collegiaal bestuur’. De burgemeester is er als voorzitter voor verantwoordelijk dat het college een eenheid vormt. Dat ieder lid een eigen portefeuille of beleidsterrein heeft, is daar ondergeschikt aan. Het dagelijks bestuur is een zaak van het gehele college, en niet van de afzonderlijke portefeuillehouders. In principe worden collegevergaderingen ‘achter gesloten deuren’ gehouden. Ten minste de helft van het aantal collegeleden moet aanwezig zijn. Het college kan op het in de vergadering behandelde en op de inhoud van de stukken geheimhouding opleggen. Tijdens de vergadering zijn de collegeleden, net als raadsleden tijdens hun vergadering, immuun. Dat betekent dat ze niet vervolgd kunnen worden voor iets wat ze tijdens de vergadering hebben gezegd of schriftelijk aan het college hebben overlegd.

Als raadslid heeft u vrijwel altijd in meer of mindere mate te maken met het college. Eigenlijk is artikel 169 van de Gemeentewet voor de raad het belangrijkst. Hierin staat dat het college en elk van de leden afzonderlijk aan de raad verantwoording schuldig is over het door het college gevoerde bestuur. Dit verklaart dat, ondanks het collegiale bestuur, individuele wethouders toch gedwongen kunnen worden af te treden. Daarnaast bepaalt dit artikel dat het college de raad alle inlichtingen moet geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Ook het recht om schriftelijke of mondelinge vragen te stellen is opgenomen in dit artikel. Daarnaast maakt het college op grond van artikel 60 van de Gemeentewet een openbare besluitenlijst.

Volgens het reglement van orde kan een collegevoorstel dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad. De raad gaat namelijk over zijn eigen agenda. Als hij een voorstel onvolledig acht, kan hij zelf bepalen het terug te sturen naar het college voor advies. Het hangt van het reglement van orde af of deze bepaling ook in uw gemeente geldt.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen