Installatie

Installatie

In de raadsvergadering die volgt op de benoeming van het raadslid, wordt het raadslid geïnstalleerd. Dit gebeurt door in de raadszaal de eed of belofte af te leggen. Bij de start van een nieuwe raad staat de gehele raad op en leest de voorzitter van de raad de eed / belofte voor. De raadsleden bevestigen de eed / belofte door op volgorde van naam uit te spreken: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ (eed), of ‘Dat verklaar en beloof ik’ (belofte). Een raadslid dat herkozen is, legt opnieuw de eed / belofte af.

Bij tussentijdse installatie is het in veel raden gebruikelijk dat:

1. de gehele raad gaat staan,

2. de griffier het nieuwe raadslid naar het midden van de raadszaal begeleidt,

3. het raadslid, staand voor de voorzitter de eed / belofte aflegt,

4. de voorzitter het nieuwe raadslid feliciteert en de vergadering schorst, om

5. de andere raadsleden de gelegenheid te geven het nieuwe lid te feliciteren.

 

De eed bestaat uit twee delen. Een zuiveringseed voor gedrag voorafgaand aan de raadsperiode en een ambtseed voor toekomstig gedrag. Het eerste deel van de eed richt zich op het verleden en is de zuiveringseed. Wanneer de zuiveringseed valselijk wordt uitgesproken, is er sprake van meineed. Het tweede deel van de eed richt zich op de toekomst en is de ambtseed. Wordt in strijd gehandeld met de ambtseed, dan wordt deze gebroken.

 

Het doel van de zuiveringseed is het tegengaan van fraude en corruptie. Met andere woorden: voorkomen dat een raadszetel ‘gekocht’ wordt. Daarnaast heeft de zuiveringseed ook een functie voor leden die opnieuw gekozen worden. Zij zuiveren dan hun politieke werk van de afgelopen periode. Het woord ‘gunst’ uit de zuiveringseed duidt er op dat een breed scala aan voordelen, begunstigingen en privileges onder de werking van de zuiveringseed vallen. De ambtseed heeft als doel dat het raadslid het raadswerk plichtsgetrouw en getrouw aan de voorschriften uitoefent.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen