Wat houdt de kaderstellende rol van de raad in?

Wat houdt de kaderstellende rol van de raad in?

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De kaderstellende (ook wel sturende) rol van de raad is, naast de volksvertegenwoordigende en controlerende rol, één van de drie rollen van het gemeenteraadslid.

Dat kaderstellen een breed en ambigu begrip is, blijkt wel uit wat de wet erover zegt. In de wet staan alleen de verordenende en budgettaire bevoegdheden van de raad genoemd. Op basis van de verordenende bevoegdheid kan de raad de gemeentelijke verordeningen (=regelgeving) vaststellen. De budgettaire bevoegdheid geeft de raad het recht om jaarlijks de budgetten op de programmabegroting te bepalen, waarna het college een ontwerpbegroting maakt die de raad vaststelt.

In het dagelijks leven van een raadslid betekent de kaderstellende rol voornamelijk de ruimte die de raad meegeeft bij opdrachten aan het college. Anders gezegd: hoe breder de kaders, hoe meer bewegingsvrijheid het college heeft. Hoe smaller de kaders, hoe beperkter de bewegingsvrijheid. Een voordeel bij een ruime kaderstelling is dat het college niet voor ieder detail terug hoeft naar de gemeenteraad. Een potentieel gevaar dreigt wel dat door té ruime kaders het college zaken anders kan interpreteren dan de raad op hoofdlijnen bedoelde. Hoe specifieker de kaders, hoe groter de kans dat het college bij iedere afwijking terug moet naar de raad. Dat gaat natuurlijk ten koste van de voortgang.

Door kaders te stellen kan de raad dus de beleidsmatige en financiële grenzen bepalen voor de uitvoering door het college. Ook kan de raad de beoogde resultaten van het te voeren beleid bepalen. Iedere raad vult deze rol weer anders in. Een nieuwe raad kan aan het begin van de raadsperiode een raadsprogramma of een langetermijnagenda formuleren. Daarin staan de speerpunten voor het beleid voor de komende vier jaar.

Een belangrijk moment voor kaderstelling door de raad is de jaarlijkse behandeling van de voorjaarsnota, ook wel perspectiefnota of kadernota genoemd, en het jaarlijks vaststellen van de programmabegroting.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen