Wat houdt een amendement in?

Wat houdt een amendement in?

Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel.

Het recht van amendement houdt in dat raadsleden het recht hebben om een voorstel tot wijziging van een geagendeerde ontwerpverordening of een ontwerpbeslissing in te dienen. Dit recht is in de wet opgenomen om de kaderstellende rol van de raad te versterken. Door middel van het indienen van amendementen kunnen raadsleden hun stempel drukken op de besluitvorming. Met name oppositiepartijen maken veel gebruik van dit middel, omdat het hen in staat stelt hun eigen uitgangspunten terug te zien in de besluitvorming.

Het reglement van orde beschrijft de wijze van indiening en de vereisten aan een amendement. De tekst van een amendement moet zodanig zijn dat dit direct kan worden opgenomen in het voorgenomen besluit. In sommige gemeenten is het gebruikelijk amendementen voorafgaand aan de raadsvergadering te delen met andere fracties en college, maar dit is geen verplichting. Ieder raadslid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het ingediende amendement een wijziging voor te stellen: een subamendement. De volgorde van stemmen is geregeld in het reglement van orde. Het is gebruikelijk dat wanneer op een voorgenomen besluit een amendement is ingediend, eerst over het amendement wordt gestemd. Is bovenop het amendement een subamendement ingediend, dan wordt eerst over dit subamendement gestemd en dan over het amendement. Zijn er meerdere (sub)amendementen op een voorgenomen besluit ingediend, dan is het algemeen gebruik dat eerst over het meest verstrekkende (sub)amendement wordt gestemd.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen