Welke manieren van stemmen kan de raad uitvoeren?

Welke manieren van stemmen kan de raad uitvoeren?

Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt, een knoop worden doorgehakt en een besluit genomen. De raad doet dat in een besluitvormende vergadering door middel van stemmen. In principe geldt dat de meerderheid beslist. In sommige bijzondere gevallen is een twee derde meerderheid nodig voor het nemen van een besluit.

De raad kan de stemming op verschillende manieren uitvoeren:

/           Mondeling

Fracties stemmen mondeling dan wel door via handopsteking of door te gaan staan hun instemming te laten blijken.

/           Hoofdelijk

Ieder raadslid moet zelf ‘voor’ of ‘tegen’ zeggen tegen een besluit. Het lot beslist wie dit als eerste zegt. Dit gebeurt door trekking van de naam van een van de raadsleden uit een bus of kistje waarin alle namen van de raadsleden zitten. Daarna wordt de volgorde van de presentielijst gebruikt. Raadsleden kunnen zelf vragen om een hoofdelijke stemming, zij hoeven dat niet te motiveren.

/           Schriftelijk

Stemmingen over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen gebeurt altijd schriftelijk, via stembriefjes waarop de te kiezen naam of namen staan en de datum van de vergadering.

/           Elektronisch

In sommige gemeenten bestaat de mogelijkheid tot elektronisch stemmen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de microfoonposten in de raadszaal waarna het stemresultaat zichtbaar wordt geprojecteerd. Dit is prettig voor bezoekers en aanwezige pers.

De volgorde van stemmen is geregeld in het reglement van orde. Gebruikelijk is dat wanneer op een voorgenomen besluit een amendement is ingediend, de raad eerst over het amendement stemt. Wanneer op het amendement subamendementen zijn ingediend, dan stemt de raad eerst over (het meest verstrekkende) subamendement en dan over het amendement. Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht. Aan het eind stemt de raad over ingediende moties.

Onthouding van stemmen is in de gemeenteraad niet mogelijk, tenzij een raadslid op grond van artikel 28 van de Gemeentewet niet mag stemmen. Als een raadslid niet wil meestemmen, kan dat alleen door voorafgaand aan de beraadslagingen weg te lopen uit de raadszaal en dus afwezig te zijn. Voorafgaand aan een stemming kunnen raadsleden een stemverklaring afleggen. In maximaal twee minuten geeft een raadslid toelichting op de gemaakte afweging. Dit gebeurt bij zware onderwerpen waarbij ‘voor’ of ‘tegen’ te eenvoudig lijkt of bij een tegenstem bij hamerpunten waar de overige raadsleden voor zijn.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen